กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
  ..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-666-650  
สภาพเศรษฐกิจ
_______________________________________________________________________________________________
สภาพเศรษฐกิจ
 
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ในพื้นที่ของตำบลท่าม่วง จะทำการเกษตร ในส่วนของการทำไร่ ทำนา ในส่วนของการทำไร่ คือ
การปลูกมันสำปะหลัง การปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ การปลูกไม้ผล และการทำนา ในพื้นที่ตำบลท่าม่วง จะทำทั้งนา
ปรังและนาปี ทำให้มีรายได้จากการทำนามากกว่าในทุกๆ ด้าน
อีกทั้ง ในเรื่องของการเพาะปลูก พืชอื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ ครัวเรือน เช่น การเพาะปลูก
เห็นนางฟ้า หน่อไม้ และการเก็บเห็ดในเขตป่าบริเวณใกล้หมู่บ้าน เป็นป่าที่ไม่รกมากนัก
6.2 การประมง
ในพื้นที่ตำบลท่าม่วง จะมีประชากรประกอบอาชีพประมง ในบางส่วนเท่านั้น คือ ในส่วนของ
การเลี้ยงปลากระชัง จำพวกปลาเกล็ด เช่น ปลาทับทิม ปลานิล และยังมีการเลี้ยงกบในรูปแบบของการเลี้ยงใน
บ่อกระชังปลา และหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยว ตามแบบวิถีชาวบ้าน เช่น การว่านแห การใส่เบ็ดปลา ซึ่งการทำ
ประมงเหล่านี้สามารถทำให้เขตตำบลท่าม่วง มีรายได้เพิ่มจากการประกอบอาชีพเสริมได้อีกทาง
6.3 การปศุสัตว์
ในเขตพื้นที่ตำบลท่าม่วง มีการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวข้าว และมีการเลี้ยงไก่ไข่
ในหลายๆ หมู่บ้าน ที่สามารถดำเนินการแล้วทำให้มีรายได้เพิ่ม ซึ่งในส่วนนี้จะมีปศุสัตว์อำเภอคอยให้การดูแลแล
ส่งเสริม อยู่เป็นระยะๆ ทำให้ประชาชนผู้เลี้ยงไก่ไข่ และไก่เนื้อ มีความรู้ความสามารถในการประกอบการ
6.4 การบริการ
ในเขตพื้นที่ตำบลท่าม่วง ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการบริการเป็นสิ่งที่เข้าถึง
ประชาชนโดยง่าย และให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งตำบล
ท่าม่วงมีสถานที่ในการบริการประชาชน ในหลายๆ หน่วยงาน ดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
2) โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลท่าม่วง
3) ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (ก.ศ.น.)
4) สถานีตำรวจชุมชนตำบลท่าม่วง
5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลท่าม่วง
6) สมาชิก อ.ส.ม.
7) สมาชิก อปพร.
8) ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล
6.5 การท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่ตำบลท่าม่วง ถึงแม้ว่า จะไม่มีสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม แต่ก็ยังมี
ชุมชน/หมู่บ้าน ที่เป็นต้นแบบ คือ หมู่บ้านพึ่งพาอาศัยเศรษฐกิจพอเพียง และยังมีช้างที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบล
ท่าม่วง คือช้างท่านผู้ใหญ่เหมา ทรัพย์มาก ที่ดังไกล โกอินเตอร์ถึงฮอลิวู๊ด และทำให้ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นที่รู้จักไปไกล และในทุก ๆ ปี จะมีการนำช้างของผู้ใหญ่เหมา ทำการแสดงช้างยุทธหัตถี สู้รบ
หลังจากพิธีเปิดประเพณีการแข่งขันเรือยาวประจำปี ในทุกๆ ปีที่ผ่านมา
6.6 อุตสาหกรรม
ในเขตพื้นที่ตำบลท่าม่วง จะดำเนินการในรูแบบของอุตสาหกรรมครัวเรือน คือ การทอผ้าไหม
ผ้าด้าย ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักลักษณ์ของชุมชนตำบลท่าม่วง และมีการนำออกงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกจังหวัด โดยการนำขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงและพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก เป็นหน่วยงานที่
คอยสนับสนุน ส่งเสริม อยู่เป็นช่วงๆ ที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ
6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง มีแหล่งพาณิชย์ ในเขตพื้นที่ ดังนี้
ธนาคาร - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง
บริษัท - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 แห่ง ตลาดสด - แห่ง
ร้านค้าต่างๆ ๔2 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง
ซุปเปอร์มาเก็ต 1 แห่ง
กลุ่มอาชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง มีกลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่ ดังนี้
- กลุ่มเลี้ยงปลากระชัง
- กลุ่มทอผ้าไหม
6.8 แรงงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เป็นเพียงหมู่บ้านในพื้นที่ชนบท การจ้างแรงงานส่วนมากจะ
เป็นแรงงานในเขตพื้นที่ ไม่ได้มีการตั้งโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ทำให้การจ้างแรงงานจะเป็น
กลุ่มชาวบ้านในเขตพื้นที่ ว่าจ้างกันเอง เช่น การจ้างสร้างบ้าน การจ้างรายวัน กับงานทั่วไป
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 0-4466-6650 , โทรสาร 0-4466-6650
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615