กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
  ..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-666-650  
สภาพทางสังคม
_______________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 
สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
การศึกษา ในเขตพื้นที่การรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ นั้น มีโรงเรียนในตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ จำนวน 5 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น
โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจำนวน 3 โรงเรียน คือ
1. โรงเรียนบ้านท่าเรือ
2. โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
3. โรงเรียนบ้านสำโรง-พิมาน
ซึ่งมีจำนวนบุคลากรและนักเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านท่าเรือ
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ตั้งอยู่หมู่บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าม่วง
- มีผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นายสงวน ศรีเจริญ
- จำนวนบุคลากรครู/อาจารย์
ครู/อาจารย์ชาย 3 คน
ครู/อาจารย์หญิง 6 คน
รวมครู/อาจารย์ 9 คน
- จำนวนนักเรียน
นักเรียนชาย 55 คน
นักเรียนหญิง 61 คน
รวมจำนวนนักเรียน 112 คน
2. โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
โรงเรียนบ้านโนนธาตุตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านโนนธาตุ ตำบลท่าม่วง
- มีผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อนางสาวพัชราภรณ์ศรีแก่นจันทร์
- จำนวนบุคลากรครู/อาจารย์
ครู/อาจารย์ชาย 3 คน
ครู/อาจารย์หญิง 3 คน
รวมครู/อาจารย์ 6 คน
- จำนวนนักเรียน
นักเรียนชาย 30 คน
นักเรียนหญิง 32 คน
รวมจำนวนนักเรียน 62 คน
3. โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
โรงเรียนบ้านสำโรง-พิมาน ตั้งอยู่หมู่บ้านพิมาน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าม่วง
- มีผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นายถวิล แสนเมืองแก้ว
- จำนวนบุคลากรครู/อาจารย์
ครู/อาจารย์ชาย 3 คน
ครู/อาจารย์หญิง 3 คน
รวมครู/อาจารย์ 6 คน
- จำนวนนักเรียน
นักเรียนชาย 26 คน
นักเรียนหญิง 29 คน
รวมจำนวนนักเรียน 55 คน
โรงเรียนขยายโอกาส มีจำนวน 2 โรงเรียน คือ
1. โรงเรียนบ้านท่าม่วง
2. โรงเรียนบ้านโนนยาง
ซึ่งมีจำนวนบุคลากรและนักเรียนดังนี้
1. โรงเรียนบ้านท่าม่วง
โรงเรียนบ้านท่าม่วง ตั้งอยู่หมู่บ้านท่าม่วงใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าม่วง
- มีผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อนายพินิจ เข็มทอง
- จำนวนบุคลากรครู/อาจารย์
ครู/อาจารย์ชาย 16 คน
ครู/อาจารย์หญิง 20 คน
รวมครู/อาจารย์ 36 คน
- จำนวนนักเรียน
นักเรียนชาย 127 คน
นักเรียนหญิง 137 คน
รวมจำนวนนักเรียน 264 คน
2. โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านโนนยาง ตั้งอยู่หมู่บ้านโนนยาง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าม่วง
- มีผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นายสุบรรณ์ จำปาศรี
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 0-4466-6650 , โทรสาร 0-4466-6650
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615