กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
  ..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-666-650  
บริการขั้นพื้นฐาน
_______________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 
ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง มีการคมนาคมขนส่งที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้ง
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เป็น
เส้นทางที่ต้องผ่านไปยังหมู่บ้านช้าง (หมู่บ้านคชสาร) จังหวัดสุรินทร์ จำนวนเส้นทาง ถนน ต่างๆ ดังนี้
- ถนนลาดยาง จำนวน - กิโลเมตร
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน - กิโลเมตร
- ถนนดิน จำนวน - กิโลเมตร
- ถนนลูกรัง จำนวน - กิโลเมตร
- ถนนหินคลุก จำนวน - กิโลเมตร
5.2 การไฟฟ้า การไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง มีไฟฟ้าใช้ในทุกหมู่บ้าน
ซึ่งบางหมู่บ้านมีการขยายหมู่บ้าน ออกไปนอกเขตหมู่บ้านบางส่วนเท่านั้นที่ยังมีไฟฟ้าไปไม่ถึง โดยองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าม่วง ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ดังกล่าวและมีการดำเนินการตลอดเวลา
1) ไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ อบต. จำนวน - แห่ง
2) ไฟฟ้าที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ อบต. จำนวน - แห่ง
5.3 การประปา
การประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ในปัจจุบันประปาหมู่บ้านนั้น มีการให้บริการ
ในทุกหมู่บ้าน ซึ่งประปาหมู่บ้านบางหมู่บ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันร่วมกัน
1) ประปาในความรับผิดชอบของ อบต. จำนวน - แห่ง
2) ประปาที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ อบต. จำนวน - แห่ง
5.4 โทรศัพท์
โทรศัพท์ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ซึ่งเป็นตู้โทรศัพท์สาธารณะ ของทีโอที
ปัจจุบันนี้ มีการเลิกใช้งานแล้ว เนื่องจากในสภาวะเหตุการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้ใช้เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตามยุคสมัย เพื่อให้เกิดการคล่องตัวและสะดวกในการใช้งาน โดยทุกหมู่บ้านทุก
หลังคาเรือน มีโทรศัพท์มือถือ เฉลี่ยครัวเรือนละ 2 เครื่อง
5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์
ไปรษณีย์ ในพื้นที่ของตำบลท่าม่วง จะมีตู้ไปรษณีย์ไว้บริการประชาชน เป็นบางส่วนเท่านั้น
และการนำส่งไปรษณีย์ในปัจจุบันมีทางบุรุษไปรษณีย์เป็นผู้นำส่ง ไปยังบ้านเรือนตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ตามหน้าซอง
การสื่อสาร ในพื้นที่ของตำบลท่าม่วง จะใช้โทรศัพท์มือเป็นส่วนมาก
การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ในพื้นที่ของตำบลท่าม่วง จะนำส่งโดยผ่านไปรษณีย์ ในตัวอำเภอสตึก
เป็นส่วนมาก เนื่องจากพื้นที่ อยู่ไม่ไกลกันมากนัก สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็ว หรือแม้กระทั่งการ
ส่งเอกสาร ปัจจุบันนิยมใช้การส่งแฟกซ์แทนการส่งทางไปรษณีย์
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 0-4466-6650 , โทรสาร 0-4466-6650
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615