กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
  ..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 044-666-650  
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 5 หมู่ที่ 8 บ้านโนนยาง ตำบลท่าม่วง
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150 ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอสตึก มีระยะทาง
ประมาณ 18 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 60 กิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
พื้นที่ตำบลใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลไพรขลา และตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดย มีแนว
เขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำน้ำมูลบริเวณพิกัด U B 284934 ไปทางทิศตะวันออกตามลำน้ำมูล สิ้นสุดที่บริเวณ
พิกัด U B 399908 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 31 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
กึ่งกลางลำน้ำมูลซึ่งเป็นจุดบรรจบระหว่างลำน้ำมูลกับลำน้ำชี บริเวณพิกัด U B 399908 ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ตามลำน้ำชี สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด U B 348880 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 9.2 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดกับ เขตตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำน้ำ
ชี บริเวณพิกัด U B 348880ไปทางทิศตะวันตกตามผ่านทุ่งนาไปบริเวณริมด้านทิศใต้ของหนองโน หลักเขตที่ 1
บริเวณพิกัด U B 339882 ผ่านทุ่งนาไปตัดถนนสายบ้านขี้เหล็ก – ดอนแก้ว หลักเขตที่ 2 บริเวณพิกัด U B
331883 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทุ่งนาไปถึงเขตที่นา นายสนั่น ยามรัมย์ หลักเขตที่ 3 บริเวณพิกัด U B
306878 ไปทางทิศตะวันตกผ่านทุ่งนา นายมี ศรีเวียง หลักเขตที่ 4 บริเวณพิกัด U B 293978 เป็นจุดสิ้นสุด
รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 5.8 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดกับ เขตตำบลทุ่งวัง ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีแนวเขตจากที่
นา นายมี ศรีเวียง หลักเขตที่ 4 บริเวณพิกัด U B 293978 ขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทุ่งนาไปถึง
ถนนสายทุ่งวัง – โนนธาตุ หลักเขตที่ 5 บริเวณพิกัด U B 289882 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปตามถนน
สายทุ่งวัง – สะแกน้อย หลักเขตที่ 6 บริเวณพิกัด U B 285888 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปตามถนน
สายทุ่งวัง – โนนธาตุ หลักเขตที่ 7 บริเวณพิกัด U B 291897 ไปทางทิศเหนือ ตามร่องน้ำผ่านทุ่งนาไปถึงถนน
รพช.สายสตึก– บ้านตราด หลักเขตที่ 8 บริเวณพิกัด U B 293910 ไปทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือ ตามถนน
ใช้ริมถนนด้านทิศใต้เป็นแนวแบ่งเขตไปถึงตำบลสะแกกึ่งกลางลำห้วยสีชมพู บริเวณพิกัด U B 264915 ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำห้วยสีชมพู ไปสิ้นสุดที่กึ่งกลางลำน้ำมูล บริเวณพิกัด U B 284934 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 9.2 กิโลเมตร

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อยู่ภายใต้การควบคุมของปัจจัยที่สำคัญ

ดังต่อไปนี้

1. ที่ตั้ง ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในเขตร้อน จึงมีอุณหภูมิสูงตลอดปี

2. ลมประจำที่พัดผ่าน มีลมมรสุมและลมพายุพัดผ่านความชื้นและความหนาวเย็นจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของลมประจำช่วงฤดู

3. ระยะห่างจากทะเล ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากทะเลด้านฝั่ง

ตะวันออกของอ่าวไทย (จังหวัดชลบุรี) ประมาณ 395 กิโลเมตร อิทธิพลจากทะเลเข้าถึงน้อยทำให้ความชื้น

สัมพันธ์เฉลี่ยค่อนข้างต่ำ โดยทั่วไปจึงมีลักษณะอากาศค่อนข้างรุนแรง คือ ฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำและฤดูร้อน

อุณหภูมิสูงแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน

4. ฤดูกาลในรอบปี ประกอบด้วยช่วง 3 ฤดูกาล ซึ่งในแต่ละฤดูกาลนั้น จะมีช่วงเวลาไม่แน่นอน

ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและอิทธิพลของลมมรสุมเป็นหลัก แต่โดยทั่วไป ฤดูร้อน อยู่ระหว่างช่วง

เดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม

และ ฤดูหนาว อยู่ระหว่างช่วงเดือนตุลาคมหรอพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม

1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะของดิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง พื้นที่โดยส่วนมากเป็นดินร่วน และดิน

ร่วนปนทราย รวมทั้งที่เป็นดินทรายตามแนวฝั่งของลุ่มน้ำมูล

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

ลักษณะของแหล่งน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เป็นน้ำจืดและน้ำกร่อย จะมีหลาย

แบบ เช่น ลำห้วย หนอง คลอง บึง รวมทั้งแม่น้ำที่ไหลผ่านเขตพื้นที่ติดต่อ

1.6 ลักษณะของไม้ / ป่าไม้

ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ส่วนมากจะเป็นไม้ปลูก ในส่วนของ

ป่าไม้เกษตร และป่าไม้เศรษฐกิจ ในอัตราส่วนที่น้อย กว่าพื้นที่ทั้งหมด

 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 0-4466-6650 , โทรสาร 0-4466-6650
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615