กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนที่ตำบลท่าม่วง
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 เสนอผลงานทางวิชาการ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 กองสวัสดิการสังคม
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
  ..“สภาพถนนดี มีแสงสว่างด้วยไฟฟ้า น้ำประปาทุกหมู่บ้านระบบชลประทานเต็มพื้นที่ สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกลหลากหลายกลุ่มอาชีพ เป็นดวงประทีปสำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนชรา พัฒนาประชาธิปไตย คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น”..  
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
_______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ราคากลางก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๙-๐๐๒ สายทางท่าเรือ-ท่าม่วง  ราคากลางก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๙-๐๐๒ สายทางท่าเรือ-ท่าม่วง doc220200430063636.pdf   30-04-2563  63  14
2   ราคากลางก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๙-๐๐๑ สายทาง บ้านโนนยาง – ดอนแก้ว  ราคากลางก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๙-๐๐๑ สายทาง บ้านโนนยาง – ดอนแก้ว doc220200430062951.pdf   30-04-2563  62  6
3   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๙-๐๐๒ สายทางท่าเรือ-ท่าม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๙-๐๐๒ สายทางท่าเรือ-ท่าม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING   30-04-2563  40  4
4   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๙-๐๐๑ สายทาง บ้านโนนยาง - ดอนแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๙-๐๐๑ สายทาง บ้านโนนยาง - ดอนแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)   30-04-2563  57  2
5   ราคากลางก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๙๙-๐๐๑ สายทาง บ้านโนนยาง - ดอนแก้ว  doc120200430051332.01   30-04-2563  48  2
6   ราคากลางก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๙-๐๐๒ สายทางท่าเรือ-ท่าม่วง  doc120200430051044.01   30-04-2563  51  4
7   จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ  doc120180716082634.pdf doc220180716082634.pdf doc320180716082634.pdf   16-07-2561  329  61
8   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...เสริมดินถนนลงหินคลุก บ้านสำโรงพัฒนา หมู่ที่ ๙ (สายบ้านตราด-กุดเวียน)….  doc120180328093511.pdf doc220180328093511.pdf doc320180328093511.pdf   28-03-2561  988  91
9   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...เสริมดินถนนลงหินคลุก บ้านบิง หมู่ที่ ๒ (สายวัดอุทุมพร)….  doc120180328093407.FR12 doc220180328093407.pdf doc320180328093407.pdf   28-03-2561  409  69
10   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...เสริมดินถนนลงหินคลุก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๗ (สายไปหนองชลประทาน)….  doc120180316073911.7 (สายไปชลประทาน) doc220180316073911.pdf doc320180316073911.pdf   16-03-2561  399  106
11   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...เสริมดินถนนลงหินคลุก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๗ (ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก)….  doc120180316073738.pdf doc220180316073738.pdf doc320180316073738.pdf   16-03-2561  396  103
12   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 7 (สายกลางหมู่บ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120171130070320.pdf doc220171130070320.pdf doc320171130070320.pdf   30-11-2560  318  60
13   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 7 (ถนนกลางหมู่บ้าน)...  doc120171130063943.pdf doc220171130063943.pdf doc320171130063943.pdf doc420171130063943.pdf doc520171130063943.pdf   30-11-2560  265  55
14   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนยาง (สายบ้านโนนยาง) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120171128082138.pdf doc220171128082138.pdf doc320171128082138.pdf   28-11-2560  304  28
15   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตราด (สายบ้านตราด) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120171128081632.pdf doc220171128081632.pdf doc320171128081632.pdf   28-11-2560  246  29
16   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนยาง (สายบ้านโนนยาง) หมู่ที่ 8  doc120171128065237.pdf doc220171128065237.pdf doc320171128065237.pdf doc420171128065237.pdf doc520171128065237.pdf   28-11-2560  288  66
17   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตราด (สายบ้านตราด) หมู่ที่ ๔...  doc120171128065117.pdf doc220171128065117.pdf doc320171128065117.pdf doc420171128065117.pdf doc520171128065117.pdf   28-11-2560  246  57
18   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเรือ (สายบ้านท่าเรือ) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120171124070156.pdf doc220171124070156.pdf doc320171124070156.pdf   24-11-2560  253  15
19   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าม่วง (สายบ้านบิง) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  doc120171124070048.pdf doc220171124070048.pdf doc320171124070048.pdf   24-11-2560  247  30
20   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าม่วง (สายบ้านท่าม่วง) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  doc120171124065905.pdf doc220171124065905.pdf doc320171124065905.pdf   24-11-2560  249  16
21   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าม่วง (สายบ้านท่าม่วง) หมู่ที่ 1...  doc120171124064041.pdf doc220171124064041.pdf doc320171124064041.pdf doc420171124064041.pdf doc520171124064041.pdf   24-11-2560  266  44
22   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าม่วง (สายบ้านบิง) หมู่ที่ 1...  doc120171124063920.pdf doc220171124063920.pdf doc320171124063920.pdf doc420171124063920.pdf doc520171124063920.pdf doc620171124063920.pdf   24-11-2560  244  84
23   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเรือ (สายบ้านท่าเรือ) หมู่ที่ 7...  doc120171124063724.pdf doc220171124063724.pdf doc320171124063724.pdf doc420171124063724.pdf doc520171124063724.pdf   24-11-2560  252  65
24   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการ...จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมมนาถบพิตร.........  doc120171020072549.pdf   20-10-2560  286  10
25   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบิง หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านตาสมบูรณ์)...  doc120171006110338.pdf doc220171006110338.pdf doc320171006110338.pdf   06-10-2560  297  46
26   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตราด หมู่ที่ 4 (ถนนสายไปคุ้มผู้ใหญ่บ้าน)...  doc120171006110242.pdf doc220171006110242.pdf doc320171006110242.pdf   06-10-2560  338  25
27   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าม่วงใหม่ หมู่ที่ 11 (สายข้างวัดไปโรงเรียนบ้านท่าม่วง)...  doc120171006110143.pdf doc220171006110143.pdf doc320171006110143.pdf   06-10-2560  310  58
28   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรงพัฒนา หมู่ที่ 9 (ต่อไปทางถนนลาดยาง)...  doc120170929113158.pdf doc220170929113158.pdf doc320170929113158.pdf   29-09-2560  300  92
29   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 (ถนนไปที่พักสงฆ์)...  doc120170929113038.pdf doc220170929113038.pdf doc320170929113038.pdf   29-09-2560  245  27
30   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนเงิน หมู่ที่ 10 (ถนนรอบหมู่บ้านสายหน้าโรงเรียน)...  doc120170926105949.pdf doc220170926105949.pdf doc320170926105949.pdf   26-09-2560  346  55
31   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนเงิน หมู่ที่ 10 (ถนนสายทางเข้าบ้านโพนเงิน)...  doc120170926105836.pdf doc220170926105836.pdf doc320170926105836.pdf   26-09-2560  297  22
32   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 1 (ซอยตากับ)...  doc120170926105632.pdf doc220170926105632.pdf doc320170926105632.pdf   26-09-2560  264  40
33   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการจัดซื้อต้นดาวเรือง สำหรับจัดกิจกรรม อบต.ท่าม่วง ร้อยดวงใจปลูกดาวเรืองน้อมถวายเสด็จพ่อ ร.๙ ส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย  doc120170915054501.pdf   15-09-2560  271  11
34   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง  doc120170822111847.pdf doc220170822111847.pdf doc320170822111847.pdf   22-08-2560  473  46
35   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านขี้เหล็ก...  doc120170821085224.pdf doc220170821085224.pdf doc320170821085224.pdf doc420170821085224.pdf doc520170821085224.pdf doc620170821085224.pdf   21-08-2560  271  59
36   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 6 (ถนนเลียบคลองน้ำ)...  doc120170818093809.pdf doc220170818093809.pdf doc320170818093809.pdf doc420170818093809.pdf doc520170818093809.pdf doc620170818093809.pdf   18-08-2560  269  73
37   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 (สายหน้าวัดไปลำชี)...  doc120170817100105.pdf doc220170817100105.pdf doc320170817100105.pdf doc420170817100105.pdf doc520170817100105.pdf   17-08-2560  303  89
38   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ 8 (ถนนหลังคลองน้ำไปสถานีสูบน้ำบ้านโนนยาง)...  doc120170817095931.pdf doc220170817095931.pdf doc320170817095931.pdf doc420170817095931.pdf doc520170817095931.pdf   17-08-2560  263  61
39   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างโครงการ...ปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากสามแยกถนนลาดยางบ้านท่าม่วงไปบ้านโนนธาตุ (คุ้มขี้เสือ)...  doc120170817095800.pdf doc220170817095800.pdf doc320170817095800.pdf doc420170817095800.pdf doc520170817095800.pdf doc620170817095800.pdf   17-08-2560  248  34
40   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง  doc120170815085426.pdf doc220170815085426.pdf doc320170815085426.pdf doc420170815085426.pdf doc520170815085426.pdf doc620170815085426.pdf   15-08-2560  240  93
 หน้า 1 | 
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 0-4466-6650 , โทรสาร 0-4466-6650
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615