กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนที่ตำบลท่าม่วง
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 เสนอผลงานทางวิชาการ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองส่งเสริมการเกษตร
 กองสวัสดิการสังคม
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
  ..“สภาพถนนดี มีแสงสว่างด้วยไฟฟ้า น้ำประปาทุกหมู่บ้านระบบชลประทานเต็มพื้นที่ สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกลหลากหลายกลุ่มอาชีพ เป็นดวงประทีปสำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนชรา พัฒนาประชาธิปไตย คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น”..  
เธ„เธนเนˆเธกเธทเธญเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธŠเธ™
_______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  doc120170727072330.pdf   27-07-2560  179  34
2   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  doc120170727072306.pdf   27-07-2560  168  124
3   การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  doc120170727072239.pdf   27-07-2560  213  6
4   การรับชำระภาษีป้าย  doc120170727072215.pdf   27-07-2560  173  4
5   การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  doc120170727072146.pdf   27-07-2560  178  10
6   การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  doc120170727072109.pdf   27-07-2560  165  5
7   การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  doc120170727072040.pdf   27-07-2560  165  9
8   การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)  doc120170727072007.pdf   27-07-2560  174  9
9   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  doc120170727071936.pdf   27-07-2560  154  89
10   การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32  doc120170727071905.pdf   27-07-2560  152  21
 หน้า 1 | 
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 0-4466-6650 , โทรสาร 0-4466-6650
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615